Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Jerzego Markiewicza w Biłgoraju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bibliotekabilgoraj.pl .

Data publikacji strony internetowej: 29.12.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.12.2020 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 29.12.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną im. prof. Jerzego Markiewicza w Biłgoraju, osobą kontaktową jest Pan Robert Kmieć, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 686 27 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https:/www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. prof. Jerzego Markiewicza w Biłgoraju, ul. T. Kościuszki 13, 23-400 Biłgoraj.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od strony głównej ulicy – T. Kościuszki 13. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Biblioteki. Do wejścia budynku prowadzą schody z 1 stopniem oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku Biblioteki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma windy.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Jerzego Markiewicza w Biłgoraju  nie posiada aplikacji mobilnych.

Filia nr 1 ul. T Kościuszki 41

Pomieszczenia biblioteki umiejscowione są na parterze budynku. Dostęp do nich jest bezproblemowy dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach. W pomieszczeniach osoby niepełnosprawne mogą poruszać się swobodnie. Przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkowania dla osób niepełnosprawnych. Na terenie filii istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Filia nr 2 ul T. Kościuszki 96

Biblioteka w budynku dwupiętrowym , umiejscowiona na parterze budynku. Filia posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Korytarz oraz pomieszczenie biblioteki są dostępna dla osób niepełnosprawnych. Na terenie lokalu biblioteki istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem; nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Filia nr 3 ul. Włosiankarska 5

Budynek piętrowy nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Filia biblioteki zajmuje pomieszczenia na parterze. Lokal biblioteki jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Na terenie filii istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Przy budynku znajdują się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.